CLAPS

Common Leading Advanced Planning System

Największym wyzwaniem, jest zarządzanie kosztami na właściwym etapie … czyli zanim powstaną ...


Idea systemu


CLAPS to system zaprojektowany w oparciu o koncepcję APS (Advanced Planning & Scheduling), która rozszerza popularną w Europie i na świecie koncepcję systemów ERP.

Ideą projektową systemu CLAPS jest zbudowanie uniwersalnego systemu do zarządzania dowolnymi usługami za pomocą dowolnych zasobów (ludzkich, materialnych, niematerialnych etc.) w dowolnym czasie oraz umożliwienie użytkownikowi za pomocą zjednoczenia kilku (dowolnej ilości) niezależnych systemów CLAPS do zarządzania dowolnym konsorcjum w dowolnym czasie - niezależnie od różnic ekonomicznych, politycznych czy środowiskowych w jakich systemy te pracują.

Hasłem dobrze oddającym opisany w dalszej części schemat funkcjonowanie systemu CLAPS jest:
Największym wyzwaniem, jest zarządzanie kosztami na właściwym etapie … czyli nim powstaną.

Zbieżność koncepcji APS z koncepcją ERP uwidacznia się w zarządzaniu działaniami operacyjnymi poprzez planowanie oraz kontrolę realizacji tych planów. Jednak w odróżnieniu od klasycznych systemów ERP system CLAPS stawia duży akcent na:


Branża Security
Dobrym przykładem ilustrującym realne działanie tej koncepcji jest realizacja usług w branży SECURITY, gdzie np. w usłudze bezpośredniej ochrony fizycznej czy w usłudze czystościowej, realizacja odbywa się w oparciu o potencjał osobowy często rozproszony po kilku podmiotach stanowiących holding, czy nawet w oparciu o potencjał osobowy pochodzący z zupełnie obcych podmiotów (Agencji Pracy Tymczasowych). Sprawne zarządzanie rozporoszonym potencjałem osobowym, w zasadzie jest jedyną drogą, jest kluczem do sukcesu w tej branży

Branża budowlana
Kolejnym przykładem na zobrazowanie realizacji idei CLAPS może być np. kontrakt na budowę budynku mieszkalnego. W takim procesie udział bierze od kilkunastu do kilkudziesięciu podwykonawców o zdecydowanie różnym profilu działalności (roboty ziemne, konstrukcja, wykończenie, mała architektura etc.). Z zakresie usług budowlanych istotnym jest uwzględnienie szybko popularyzującej się koncepcji BIM (Building Information Modeling). Koncepcja ta jest koncepcją bardziej uniwersalną, niż by na to wskazywało rozwinięcie skrótu ...

Branża retail
Ta branża działa zasadniczo w dwóch obszarach, których rentowność reguluje całe przedsięwzięcie: bezpośredni handel towarami czy usługami oraz zarządzanie kosztem obsługi poszczególnych centrów dystrybucji. Rentowność obsługi centrum dystrybucyjnego, podobnie jak w opisanej wcześniej branży Security, polega na sprawnym zarządzaniu rozproszonym potencjałem osobowym. W systemie CLAPS, z uwagi na jego konstrukcję, jest to bardzo łatwe i pozwala zredukować te koszty do minimum.

Inne branże
Innym dobrym przykładem zastosowania idei CLAPS to działalność usługowa (czy produkcyjna) oparta w strategicznej części o usługi podwykonawcze. W obu przykładach sukces przedsięwzięcia opiera się o działanie operacyjne, które „zamknie się” zarówno w ustalonym budżecie, ustalonym czasie oraz w ramach dostępnych zasobów. Odpowiednio przygotowany system, który umożliwi zaplanowanie przebiegu danej usługi z uwzględnieniem zasobów własnych jak i zasobów podwykonawców oraz będzie umożliwiał kontrolę przebiegu realizacji usługi pod kątem budżetowym, terminowym oraz wykorzystania zasobów – w tym kontrolę nad częscią realizowaną przez podwykonawców – dając zleceniodawcy przegląd bieżącego stanu wykonania u wszystkich wykonawców uczestniczących w realizacji zadania - wydaje się bardzo atrakcyjne rozwiązanie.


Powrót »